ENDOMETRİAL POLİP :En­do­met­ri­um yü­ze­yin­den ute­rin ka­vi­te­ye çı­kın­tı gös­te­ren çe­şit­li bü­yük­lük­ler­de tek ve­ya mul­tip­le do­ku kit­le­sidir. Po­lip­ler yu­var­lak ve­ya si­lin­di­rik şe­kil­de olup en­do­met­ri­al do­ku­ya pe­din­kül­le (in­ce bir sap­la) ve­ya se­sil (ge­niş ta­ban­lı) ola­rak bağ­lı ola­bi­lir.
Bo­yu­tları 1-2mm çap­tan bü­tün en­do­met­ri­al ka­vi­te­yi dol­du­ran ve ute­rin ka­vi­te­yi ge­niş­le­ten bü­yük­lük­ler­de ol­mak­ta­dır.

En­do­met­ri­al po­lip­ler çok na­di­ren kansere dönüşüm gös­te­rir.

En­do­met­ri­al po­lip­le­re 12-81 yaş ara­sın­da rast­la­nıl­mak­la bir­lik­te ço­ğun­luk­la 29-59 yaş­la­rın­da­ki ka­dın­lar­da sap­tan­mak­ta­dır.

Rahim içinde ultrasonografi ile polip tespit edildiğinde bunun en basit ve modern tedavisi Histeroskopi ile polipin çıkartılmasıdır

 

 

 

 

Paylaş